วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 12 วิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว


สัปดาห์นี้อาจารย์ได้แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Pencil Animation หลังจากที่เพื่อนได้แนะนำโปรแกรมจากการรายงานข่าวหน้าชั้นเรียนเสร็จแล้วอาจารย์ได้สอนการทำงานในโปรแกรม Flash cs3 ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน Animation

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 11 วิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว


สัปดาห์นี้อาจารย์ได้ลงคะแนนสอบใน Googledocs เรียบร้อยแล้ว และได้สอนวิธีการเกี่ยวกับ Animation ใน Photoshop วันนี้เพื่อนได้รายงานข่าวหน้าห้องเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Photo morph และวันนี้ได้มีการเรียกตรวจงานดูความคืบหน้าของแต่ละกลุ่ม และได้บอกว่าสอบปลายภาคของรายวิชาคือวันที่ 13 มีนาคม

สัปดาห์ที่ 10 วิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรียนชดเชยของทางมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 9 วิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ได้มีการสอบ Test ที่ dokeos คะแนนที่ได้ 11/20 เสร็จแล้วได้มีการสอบปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้สอนได้ตั้งโจทย์ให้นักศึกษาสอบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ Animation